STYRET 2023

Styret i Ankenes skiklubb består fra 28.3.2023 av følgende personer:

Leder: Kristine Foshaug (valgt for to år)

Nestleder: Hans Martin Hanssen (ikke på valg i år)

Kasserer: Linda Haraldstad (valgt for ett år)

Styremedlem og leder sportslig utvalg: Hallstein Monkan (valgt for ett år)

Styremedlem og leder anleggsutvalg: Øyvind Kristiansen (valgt for ett år)

Styremedlem og leder renn- og arrangementsutvalg: Kristine Larsen (valgt for ett år)

Styremedlem og leder økonomiutvalg: Håkon Eilertsen (valgt for ett år)

 

Varamedlem 1: Pawel Swiat (valgt for ett år)  

Varamedlem 2: Hans-Anders Schjelderup (valgt for ett år)

Kontrollutvalg: Espen Johannessen og Tor Kildal

Ansvars- og oppgavebeskrivelse for styret i Ankenes skiklubb, vedtatt i styremøte 01.desember 2008:

Styret leder og forplikter skiklubben mellom årsmøtene.

I følge Lov for Ankenes skiklubb skal styret:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at Ankenes skiklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at skiklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere Ankenes skiklubb utad.

I tillegg har styret et særskilt ansvar for å:

5. Påse at klubbens virksomhet er i tråd med egne og overordnede organers visjoner og mål.

6. Fremme og koordinerende rekrutteringsarbeidet i klubben.

7. Arbeide for utvikling av godt samarbeidsklima og gode samarbeidsrutiner internt i klubben.

8. Påse at klubben oppfyller sine forpliktelser i forhold til sponsoravtaler.

9. Påse at trenere, tillitsvalgte og evt. andre i klubben tilbys kurs og annen kompetanseheving tilpasset sin funksjon og klubbens behov.

10. Årlig å gjennomgå og eventuelt revidere klubbens Ansvars- og oppgavebeskrivelse

Det skal føres referat/protokoll fra styrets møter.

Det er også utarbeidet oppgavebeskrivelse for det enkelte styremedlem.

lagt til handlevogn