STYRET 2022

Funksjon

Navn

Leder

Espen H. Johannessen

Nestleder

Hans Martin Hanssen

Kasserer

Hege Strøm

Leder Sportslig utvalg

Kristine Larsen 

Leder Anleggsutvalg

Øivind Kristiansen

Leder Økonomiutvalg

Silje Bergh Lorentzen 

Leder Renn og arr. komité

Kristine Foshaug

Varamedlem

Hallstein Monkan

Varamedlem

Kjell Arne Flakken 

Ansvars- og oppgavebeskrivelse for styret i Ankenes skiklubb, vedtatt i styremøte 01.desember 2008:

Styret leder og forplikter skiklubben mellom årsmøtene.

I følge Lov for Ankenes skiklubb skal styret:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at Ankenes skiklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at skiklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

4. Representere Ankenes skiklubb utad.

I tillegg har styret et særskilt ansvar for å:

5. Påse at klubbens virksomhet er i tråd med egne og overordnede organers visjoner og mål.

6. Fremme og koordinerende rekrutteringsarbeidet i klubben.

7. Arbeide for utvikling av godt samarbeidsklima og gode samarbeidsrutiner internt i klubben.

8. Påse at klubben oppfyller sine forpliktelser i forhold til sponsoravtaler.

9. Påse at trenere, tillitsvalgte og evt. andre i klubben tilbys kurs og annen kompetanseheving tilpasset sin funksjon og klubbens behov.

10. Årlig å gjennomgå og eventuelt revidere klubbens Ansvars- og oppgavebeskrivelse

Det skal føres referat/protokoll fra styrets møter.

Det er også utarbeidet oppgavebeskrivelse for det enkelte styremedlem.

lagt til handlevogn